Blog

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Prapita Thanarak Published in International Journal on SCOPUS (Q1 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Prapita ThanarakPublished in International Journal on SCOPUSlink https://doi.org/10.32479/ijeep.15505Cr. DRI Naresuan University_____สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Sakda Somkun Published in International Journal on SCOPUS (Q2 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Sakda SomkunPublished in International Journal on SCOPUSlink https://doi.org/10.3390/electronics13061014Cr. DRI Naresuan University สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผู้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และนางสาวิตรี เดชอัครา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เห็นควรให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช …

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

SGtech ขอแสดงความยินดีกับMr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) Congratulations to Mr. …

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยีนำเสนอโดย รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ประธานหลักสูตรฯhttps://youtu.be/_uvjb1RrszE สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร#รายการบัณฑิตวิทยาลัยมอนิเตอร์ https://youtu.be/_uvjb1RrszE

ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องตอบสนองด้านโหลด ปี 2565– 2566 ภายใต้โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน อาจารย์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องตอบสนองด้านโหลด ปี 2565– 2566 ภายใต้โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน …

ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 19 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ SGtech สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร