วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

Master of Science in Smart City Management and Digital Innovation

5

จำนวนรับเข้าศึกษา / คน / ปี

2

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร / ปี

150,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 055-963180
e-Mail : sgtech@nu.ac.th

โครงสร้างหลักสูตร

ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผนการศึกษา

ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

ปรัชญาของหลักสูตร

เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Smart Grid, Smart City และ Digital Innovation

ความสำคัญของหลักสูตร

     การพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ตซิตี้เพื่อพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สามารถทำได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสําหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง ทั้งนี้จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ของเมืองอัจฉริยะที่ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล เป็นหลักสูตร ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการทำงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมาร์ตซิตี้ที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยของประเทศ ภูมิภาคและของโลก

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

1) นักบริหารองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 
2) อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา 
3) นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา บริษัทเอกชน 
4) นักวิทยาศาสตร์ในกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสมาร์ตซิตี้ 
5) ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สำหรับการบริหารจัดการสมาร์ตซิตี้ 
6) นักออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการของสมาร์ตซิตี้ 
7) นักพัฒนาซอฟแวร์และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1) นิสิตต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางวิชาการ
        2) นิสิตสามารถจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
        3) นิสิตมีความรับผิดชอบ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มีวินัย ตรงต่อเวลา
        4) นิสิตมีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง และผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เคารพในกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม 

2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
        1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาของรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
        2) มีความเข้าใจวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการประกอบวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
        3) ตระหนักในผลกระทบ และเหตุผลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชาติ และนานาชาติที่มีต่อสาขาวิชาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคต

3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
        1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
        2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอสามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
        3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการวิจัยที่ค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างชัดเจน

4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
       1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากในระดับสูงได้ด้วยตนเอง
       2) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
       3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
       4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม
       5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น
       6) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) สามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
      2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการระบุ เข้าถึงในการสืบค้น คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
      3) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ใช้รูปแบบการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอ
      5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์ด้านสมาร์ตซิตี้ของโลก