Research and Academic

Research service | Consultant service | Pilot projects

โครงการวิจัยและบริการวิชาการ

update : February 28, 2023

50
แหล่งทุน
100
โครงการ
เริ่มต้นสิ้นสุดโครงการ / งานวิจัยแหล่งทุน
20232027Thai-German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (TGC EMC)Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), German
20232024โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (DERs) บนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) เพื่อบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20232024โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2564-2566บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
20232024โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /แนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ รวมถึงแผนงานการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะแรกบริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จำกัด
20232024โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
20222022โครงการ ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลก
20222023โครงการ อินเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ทำงานแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและทำงานแบบสร้างโครงข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
20222023โครงการปรึกษาศึกษาและจัดทำ Feasibility Study (FS) “PEA Energy Storage Roadmap: Grid Scale”การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20222023โครงการ The equipment testing and evaluation for the solar hybrid project (การทดสอบและประเมินผลอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน)บริษัท SUNGROW POWER SUPPLY CO.,LTD
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน บริษัท เน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี โปรเจตส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี โปรเจกตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลมที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำหรับโครงการเลมอน โกลด์ ฟาร์ม บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลมที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำหรับโครงการเลมอน โกลด์ ฟาร์ม บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ แลนด์ จำกัดบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ แลนด์ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ ทรี จำกัดบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ ทรี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอส โอ แอล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท เอส โอ แอล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอสเซ่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอสเซ่ โฮลดิ้ง จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เฮริออส 1 จำกัดบริษัท เฮริออส 1 จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เฮริออส 2 จำกัดบริษัท เฮริออส 2 จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เฮริออส 3 จำกัดบริษัท เฮริออส 3 จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เฮริออส 4 จำกัดบริษัท เฮริออส 4 จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เฮริออส 5 จำกัดบริษัท เฮริออส 5 จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม บริษัท โบรีพลัส จำกัดบริษัท โบรีพลัส จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ โดย บริษัท โพนสว่าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท โพนสว่าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โออิชิ ซิสเตอร์ จำกัดบริษัท โออิชิ ซิสเตอร์ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไร่ตามตะวัน จำกัดบริษัท ไร่ตามตะวัน จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท กาญจนบุรี โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท กาญจนบุรี โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 จำกัดบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท ดินทอง โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท ดินทอง โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท ท่าตะโก โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท ท่าตะโก โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัดบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท บ้านโป่ง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท บ้านโป่ง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัดบริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัดบริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บีซีพีจี วินด์ (ลิกอร์) จำกัดบริษัท บีซีพีจี วินด์ (ลิกอร์) จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ จำกัดบริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม บริษัท ยูรัสพลัส จำกัดบริษัท ยูรัสพลัส จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม และประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practic : COP) บริษัท ลมเกาะใหญ่ จำกัดบริษัท ลมเกาะใหญ่ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม และประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practic : COP) บริษัท ลมช้างกลาง จำกัดบริษัท ลมช้างกลาง จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม และประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practic : COP) บริษัท ลมนารายณ์ จำกัดบริษัท ลมนารายณ์ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม และประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practic : COP) บริษัท ลมสิงขร จำกัดบริษัท ลมสิงขร จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท วังขอนขว้าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท วังขอนขว้าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานลม และประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practic : COP) บริษัท สปีด เพาเวอร์ จำกัดบริษัท สปีด เพาเวอร์ จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222022โครงการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของรายงานผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดย บริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดบริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
20222023โครงการ วงจรประจุแบตเตอรี่ชนิด On-board แบบมัลติฟังค์ชั่นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20222023การศึกษาคุณสมบัติทางแสงและไฟฟ้าของ SrTiO3 ที่มีการเจือ Nb ด้วยวิธีโซล-เจลร่วมกับไมโครเวฟเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20212022โครงการจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20212022โครงการระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) ระยะที่ 2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20212022“DEMCO Smart Energy innovation and new energy business development”บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
20212021โครงการตรวจสอบสภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการโคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัดบริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด
20212022โครงการตรวจสอบสภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการหันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
20212021โครงการตรวจสอบสภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการหันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
20212022การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกออกไซด์ชนิดเอ็นด้วยวิธีโซล-เจลร่วมกับการเผาไหม้ได้เอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20212022การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการผลิตถ่านคุณภาพสูงไร้ควัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20212022โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม,กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20212022โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
20202020โครงการ “การศึกษาเชิงสำรวจสถานะและนโยบายด้านสมาร์ตกริดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนของประเทศไทย”New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan
20202021ที่ปรึกษาโครงการแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.)การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20202020โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ISO/IEC 17025:2017กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20202020การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETsการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
20202021โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ.2565-2574บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
20202020โครงการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์สำหรับชุมชนอนาคต (Microgrid Service Solution)บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
20202020การศึกษาผลกระทบของแรงดันฮาร์มอนิกส์ในระบบสายส่งแรงดันต่ำต่อสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับสายส่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
20202020โครงการวิจัยย่อย เรื่องการนำชีวมวลและของเสียเหลือทิ้งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับชุมชนสีเขียวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20192019ASEAN Smart Grid SimulatorOffice of Navy Research, USA
20192021โครงการนำร่องระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานแบบอัติโนมัติ (Automated Demand Response)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20192020โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
20182020โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20182018โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
20172017โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2560 (Solar Rooftop System)การประปาส่วนภูมิภาค
20172017โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
20172017โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (Solar Floating System)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
20162016โครงการศึกษาผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ต่อการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20152015โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 3) (สัญญาเลขที่ 310/58 ลว. 29 กันยายน 2558)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20152015โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมระดับชุมชนและสหกรณ์การเกษตรกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20152015โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยบริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จำกัด
20142014โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20142014โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20142014การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20142014การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20142014การศึกษาผลกระทบของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา กรณีปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
20132013โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานำร่องในอาคารภาครัฐในภูมิภาค (ภาคเหนือ)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20132013การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงงบประมาณแผ่นดิน
20132013การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
20132013การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและระบบป้องกันของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20132013การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20132013ระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ของประเทศไทยภายใต้รูปแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20132013โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
20122012โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการการไฟฟ้านครหลวง
20122012การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่งบประมาณแผ่นดิน
20122012การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยงบประมาณแผ่นดิน
20122012การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPG-Baan-Kluai branch 7.4 MW ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์บริษัท กันกุลพาวเวอร์เจน จำกัด
20122012การตรวจหาความผิดปรกติในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขนาด 6.5 MWบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20122012การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GSP-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ค ทริคอล คอนโทรล จำกัด
20122012การศึกษาเทคนิคการควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20112011การศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20112011การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้ สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาวระยะที่ 2งบประมาณแผ่นดิน
20112011การศึกษาผลกระทบของฝุ่นบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อการทำงานของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20102010ศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั่งอยู่กับที่ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20092009การศึกษาการออกแบบต้นแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20092009ศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั่งอยู่กับที่ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20082008Joint research for the outdoor performance of a thin-film silicon photovoltaic module in ThailandKaneka Corporation, Japan
20082008Biomass Technology Survey for Electricity Generation in Government Sector and Academic SectorNew Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan
20082008ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20082008ศึกษาศักยภาพการผลิตและการใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20082008โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20082008สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน อสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20082008การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20082008สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20072007Biomass technology for electricity generation in government sector and academic sectorNew Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan
20072007Support project to improve maintenance skills for photovoltaic and other renewable energy power generation systemShikoku Electric Power Co., Inc., Japan
20072007ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Wireless Warning System; SWWS)เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20072007การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20072007การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อน (โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20072007โครงการพัฒนาสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน ความร้อนแสงอาทิตย์และชีวมวลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20072007โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและอุปกรณ์ต่อเนื่อง (Fuel Cell Economy)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20072007การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์งบประมาณแผ่นดิน
20072007การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชนงบประมาณแผ่นดิน
20072007โครงการที่ปรึกษาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 MWบริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวล อรรถพลแพร่ จำกัด
20072007โครงการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลพลังงานประเทศกัมพูชาบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด
20072007พัดลมไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20062006Joint research for the outdoor performance of a thin-film silicon photovoltaic module in ThailandKaneka Corporation, Japan
20062006The international cooperative demonstration project for stabilized and advanced grid-connection photovoltaic systems demonstrative research project on micro grid stabilizationNew Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan
20062006การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (Solar Home System Assessment in Lower Northern Region)เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20062006โครงการติดตามประเมินผล โครงการสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
20062006โครงสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าสายส่งของการไฟฟ้าขนาด 3 kWบริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด
20062006ฐานข้อมูลการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
20052005ชุดโครงการวิจัย การพัฒนา เผยแพร่ เครื่องอบแห้งพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1) โครงการออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา 2) โครงการการใช้พลังงานความร้อนจากเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์เพื่อใช้ ในการอบแห้งใบหม่อน 3) โครงการวิจัยหลักงบประมาณแผ่นดิน
20052005เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทยงบประมาณแผ่นดิน
20052005การผลิตไอน้ำความดันสูงด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนงบประมาณแผ่นดิน
20052005โครงการพัฒนาอิเลคโทรไลต์เซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์งบประมาณแผ่นดิน
20052005โครงการพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
20052005โครงการสาธิตการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
20042004โครงการสวนพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20042004Techno-Economic Analysis of 500 kWp Photovoltaic Grid Connected System at Mae Hong Son Province กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20042004เครื่องปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20042004เครื่องทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20042004โครงการวิจัยระบบสะสมพลังงาน ความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ (ระยะที่ 2)งบประมาณแผ่นดิน
20042004Photovoltaic System Project Lexus Show Roomบริษัท Promec
20042004Rooftop Photovoltaics Grid Connected System Tesco Lotus Rama 1บริษัท Tesco Lotus
20042004งานติดตั้งระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับรถตรวจการไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
20042004งานติดตั้งระบบสถานีประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขสมน.)มหาวิทยาลัยนเรศวร
20042004โครงการพัฒนารางพาราโบลิกสำหรับการผลิตไอน้ำความดันสูงจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
20042004โครงการศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย (ปีที่ 3)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20032003โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20032003โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engineงบประมาณแผ่นดิน
20032003โครงการระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ (ระยะที่ 1)งบประมาณแผ่นดิน
20032003ชุดโครงการวิจัย การพัฒนา เผยแพร่ เครื่องอบแห้งพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน 2) โครงการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสงเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3) โครงการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพงบประมาณแผ่นดิน
20032003โครงการศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย (ปีที่ 2)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20022002โครงการศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย (ปีที่ 1)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20012001ตัวแทนดำเนินการ (IA) เพื่อบริหารงานในการปรับปรุงอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง (สัญญาเลขที่ 217/44 ลว. 28 สิงหาคม 2544)แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20012001ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง (สัญญาเลขที่ 251/44 ลว. 21 กันยายน 2544)แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20012001ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง (สัญญาเลขที่ 235/43 ลว. 29 กันยายน 2544) แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20012001ตัวแทนดำเนินการ (IA) เพื่อบริหารงาน ในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง (สัญญาเลขที่ 149/44 ลว. 3 สิงหาคม 2544) แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20012001การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง (สัญญาเลขที่ 123/44 ลว. 13 กรกฎาคม 2544) แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20012001โครงการเร่งด่วนสำหรับอาคารควบคุม ส่วนราชการในสังกัดกองทัพเรือ (สัญญาเลขที่ 11/งป.2544 ลว. 20 มีนาคม2544)กรมช่างโยธาทหารเรือ
20012001แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงกลาโหม (สัญญาเลขที่ 9/2544 ลว. 21 มีนาคม 2544)กรมช่างโยธาทหารเรือ
20012001โครงการพัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทบวงมหาวิทยาลัย
20002000Project Development And Management For Photovoltaic Based Rural Electrification Council on Renewable Energy in the Mekong Country
20002000PV Water Pumping & PV Water Aerator System Demonstration New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan
20002000ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง (สัญญาเลขที่ 194/43 ลว. 18 กันยายน 2543)แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20002000การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง (สัญญาเลขที่ 48/43 ลว. 8 สิงหาคม 2543 แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20002000ตัวแทนดำเนินการ (IA) เพื่อบริหารงานในการปรับปรุงอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง (สัญญาเลขที่ 157/43 ลว. 8 สิงหาคม 2543) แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
20002000ตัวแทนดำเนินการ (IA) เพื่อบริหารงานในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง (สัญญาเลขที่ 38/43 ลว. 3 เมษายน 2543)แผนงานภาคบังคับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19991999Mini-Grid-Kit European Commission (EU)
19991999โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับน้ำใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 50 ระบบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19991999โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19981998โครงการสวนพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19971997โครงการพัฒนาเผยแพร่ขยายการใช้ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 100 ระบบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19971997Investigating Directions and Procedures to Support Photovoltaic Application and Policy Formulation in Thailandกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19971997โครงการศึกษาวิจัยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมผักกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
19961996การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
19931993A Study of Electricity Consumption from Solar Cell at An Electrical station, Den Mai Sung Village, Tak Province สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20232026โครงการการหาค่าเงื่อนไขสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในระดับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐศาสตร์และการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20232024โครงการอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 4 สาย ชนิดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้อุปกรณ์ SiC MOSFET และมี ฟังค์ชั่นปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้างบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20232024โครงการคุณสมบัติทางแสงและเทอร์โมอิเล็กตริกของ SrTiO3 ที่มีการเจือร่วมของ Nb และ La ด้วยวิธีโซล-เจลร่วมกับการเผาไหม้ได้เองด้วยคลื่นไมโครเวฟงบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20232023โครงการ National Consultant to support the planned activities under the Focal Topic AgriPVDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), German
20232023โครงการ การพัฒนาอินเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 10 กิโลวัตต์ ที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ได้”บริษัท อินโนวินชี่ กรุ๊ป จำกัด
20232023โครงการจัดทำ Solar Final Proposal ให้กับลูกค้าบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
20232023โครงการออกแบบและสำรวจ Solar Roof และ Farm บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
20222023โครงการการค้นหาสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทชนิดคาร์บอนต่ำสำหรับการคาดการณ์ความเด่นด้านการรับรู้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร
20222023โครงการการเปรียบเทียบเทคนิคการควบคุม สำหรับติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับระบบโฟโตโวลตาอิกที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้างบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร
20222024โครงการ อินเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ทำงานแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและทำงานแบบสร้างโครงข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)