Blog

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567► วันเปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน 2567► รายละเอียดหลักสูตรhttps://bit.ly/3m4y5Di► สมัครที่นี่https://bit.ly/3tHXTc3 สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#sgtechnu #วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัคร ด่วน !!! ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 2 ตำแหน่ง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัคร ด่วน !!!ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 2 ตำแหน่งณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร    คุณสมบัติ ปริญญาเอกทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ พลังงานทดแทน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การใช้ AI และ Machine Learning    เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ สัญญาจ้าง อย่างน้อย 1 ปี …

เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

   เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล    ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนและค่าครองชีพตลอดหลักสูตร ปริญญาเอก 2 ทุน ปริญญาโท 2 ทุน    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ และมีประสบการณ์ด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หรือ การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล หรือให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 …

ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานด้านต่างๆ สำหรับบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอก

    ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานด้านต่างๆ สำหรับบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอก เนื่องจากระบบโทรศัพท์ เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมบำรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Microsoft Power Platform สำหรับการพัฒนาองค์กร”

เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Microsoft Power Platform สำหรับการพัฒนาองค์กร” วิทยากรบรรยาย ดร.สรพงค์ สุขเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Upskill Reskill ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ช่วยวิจัย และอาจารย์ ให้สามารถประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการ MS office 365 ได้แก่ Power App ,Power …

ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมระบบ Solar rooftop 4 MW และการใช้รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ณ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด นำโดยคุณศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ กรรมการบริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ …

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท)

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพยากรณ์การใช้พลังงานภายในอาคาร SGtech อย่างชาญฉลาดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล …

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดี” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดี” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง Efficient Energy Management Scheme with Battery Energy Storage System for Naresuan University Dormitory ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ ดร.อัญชิษฐา …

ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และอาจารย์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “Study on Thailand Distribution Grid Transformation for Supporting High Level of VRE Penetration”

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และอาจารย์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “Study on Thailand Distribution Grid Transformation for Supporting High Level of VRE Penetration” ภายใต้กรอบโครงการ Thai – German Cooperation …

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภลักษณ์ ศรีตา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

SGtech ขอแสดงความยินดีกับคุณศุภลักษณ์ ศรีตา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย รศ.ดร.ศักดา สมกุล (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) Congratulations to Mr.SUPARAK SRITA …

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภานุพล ไตรรัตน์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

SGtech ขอแสดงความยินดีกับ คุณภานุพล ไตรรัตน์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย รศ.ดร.ศักดา สมกุล (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) Congratulations to Mr.PANUPON …

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกชัย พรรณวัลย์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

SGtech ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกชัย พรรณวัลย์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุเทน คำน่าน เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย รศ.ดร.ศักดา สมกุล (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) Congratulations to Mr.AKEKACHAI …

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Prapita Thanarak Published in International Journal on SCOPUS (Q1 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Prapita ThanarakPublished in International Journal on SCOPUSlink https://doi.org/10.32479/ijeep.15505Cr. DRI Naresuan University_____สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Sakda Somkun Published in International Journal on SCOPUS (Q2 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Sakda SomkunPublished in International Journal on SCOPUSlink https://doi.org/10.3390/electronics13061014Cr. DRI Naresuan University สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร