ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพ.ศ.2567

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
📣 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2567 โดย SGtech ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้
🔸SGtech
•• รางวัลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
🔹รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
•• รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
🔹ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล
•• รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุด ปี พ.ศ.2566 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
🔹รศ.ดร.ศักดา สมกุล
•• รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการจัดลำดับจาก Stanford University ให้เข้าสู่ A List of Top 2 Percent of the World Scientists ปี 2023
Cr. เพจ DRI Naresuan University