ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพยากรณ์การใช้พลังงานภายในอาคาร SGtech อย่างชาญฉลาดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  1. ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล (ประธานที่ปรึกษาฯ)
  2. ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน (กรรมการที่ปรึกษาฯ)
Congratulations to Mr. Sorawut Jittanon, an alumnus of the M.S. in the Smart Grid Technology Program, who has been awarded “Very good” Thesis and Independent Study Innovation Award 2023 for Graduate Students of Naresuan University (Science and Technology Cluster-Master’s degree). Thesis Title: Intelligent Prediction of SGtech Building Energy Consumption Based on Deep Learning
Thesis Committee:
  1. Dr. Chakkrit Termritthikun (Advisor)
  2. Assist. Prof. Dr. Yodthong Mensin (Co-advisor)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่