ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดี” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดี” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง Efficient Energy Management Scheme with Battery Energy Storage System for Naresuan University Dormitory ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  1. ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ (ประธานที่ปรึกษาฯ)
  2. รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (กรรมการที่ปรึกษาฯ)
  3. รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (กรรมการที่ปรึกษาฯ)
Congratulations to Mr. Naseef Mohamed, an M.S. student in the Smart Grid Technology Program, who has been awarded “Good” Thesis and Independent Study Innovation Award 2023 for Graduate Students of Naresuan University (Science and Technology Cluster-Master’s degree). Thesis Title: Efficient Energy Management Scheme with Battery Energy Storage System for Naresuan University Dormitory

Thesis Committee:

  1. Dr. Unchittha Prasatsap (Advisor)
  2. Assoc. Prof. Dr. Prapita Thanarak (Co-advisor)
  3. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Nipon Ketjoy (Co-advisor)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่