ประชุมร่วมกับเครือข่ายวิจัยจากหน่วยงาน Agora Energiewende ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “Study on Thailand Distribution Grid Transformation for Supporting High Level of VRE Penetration” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และอาจารย์ ประชุมร่วมกับเครือข่ายวิจัยจากหน่วยงาน Agora Energiewende ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “Study on Thailand Distribution Grid Transformation for Supporting High Level of VRE Penetration” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ SGtech