ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Paul G. Marshall นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “Overcoming Barriers to Rural Electrification in Mae Hong Son Province, Thailand”

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ
Mr. Paul G. Marshall นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “Overcoming Barriers to Rural Electrification in Mae Hong Son Province, Thailand”
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
• รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (ประธานกรรมการ)
• รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (กรรมการ)
• ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ (กรรมการ)
• ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการและเลขานุการ)
🎉 Congratulations to Mr. PAUL G. MARSHALL 👏🏼 for successfully defending his PhD thesis proposal examination on “Overcoming Barriers to Rural Electrification in Mae Hong Son Province, Thailand” on Dec. 4, 2023 to be honored by the committee listed below;
• Assoc.Prof.Dr.Prapita Thanarak (Chair)
• Assoc.Prof.Dr.-Ing.Nipon Ketjoy (Committee)
• Dr.Unchittha Prasatsap (Committee)
• Assist.Prof.Dr.Wisut Chamsa-ard (Committee and Secretary)