วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (การจัดการพลังงาน) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 317 (12/2566) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มีมติอนุมัติผลการประเมินผลทางวิชาการและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ