รศ.ดร.ศักดา สมกุล และ ดร.บงกช ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานภายใน SGtech

วันที่ 21 กันยายน 2566 รศ.ดร.ศักดา สมกุล และ ดร.บงกช ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานภายใน SGtech