ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร แก้วชุ่ม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร แก้วชุ่ม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การควบคุมของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล อาจารย์ที่ปรึกษาฯ