ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ ที่ได้รับรางวัล

>>ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล และ ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ ที่ได้รับรางวัล
📣 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566 🎉
🔰ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงาน และบุคคลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2566
🔰ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2566
โดยผู้ได้รับรางวัลฯ จะเข้ารับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก