ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พร้อมคณะดูงาน และบรรยายแนะนำ SGtech
        จากนั้นรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ภายใต้การทำงานร่วมกับ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid system) บนแนวคิด Net zero energy และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน ดร.พรทิพย์ เม่นสิน และ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา หลังจากรับฟังการบรรยาย ผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะดูงานเยี่ยมชม SGtech ตามกำหนดการต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *