Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

Emission reduction Validation & Verification Body

  • Energy Industries
  • Energy Distribution
  • Energy Demand

บริการตรวจสอบความใช้ได้ ทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

        โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า “TVERs” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

        ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม (http://ghgreduction.tgo.or.th/about-tver/t-ver.html)

ขั้นตอนการขอรับการตรวจสอบความใช้ได้ และการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามค่าใช้จ่าย สอบถามขั้นตอนในการดำเนินงาน และระบุรายละเอียดในการติดต่อกลับได้ที่นี่ เพียงคลิกด้านล่าง หรือ scan QR Code

Contact us