เกี่ยวกับเรา

เป็นผู้นำในงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้าน Renewable Energy & Carbon Neutrality เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ

ตราสัญลักษณ์

SGtech Logo

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกทองกวาว
Bastard Teak

สีประจำวิทยาลัย

สีแสด (ความยิ่งใหญ่)
สีขาว (แสงสว่างของชีวิต)

Background

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

Mission ,Vision and Values

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

Board

กรรมการประจำวิทยาลัย

Executive Committee

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

Our TEAM

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัย

Partnership and Clients

ความร่วมมือของวิทยาลัยกับภาครัฐและเอกชน