รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ระดมความคิด เพื่อจัดทำแนวทางการพลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ระดมความคิด เพื่อจัดทำแนวทางการพลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จัดโดย กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร
Cr. Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management