วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Microsoft Power Platform สำหรับการพัฒนาองค์กร”

เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Microsoft Power Platform สำหรับการพัฒนาองค์กร” วิทยากรบรรยาย ดร.สรพงค์ สุขเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Upskill Reskill ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ช่วยวิจัย และอาจารย์ ให้สามารถประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการ MS office 365 ได้แก่ Power App ,Power BI ,Power Automate และ SharePoint สำหรับเก็บข้อมูลและแสดงผลลัพธ์เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว โดยมี รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต, ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และ ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้