ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และอาจารย์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “Study on Thailand Distribution Grid Transformation for Supporting High Level of VRE Penetration”

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และอาจารย์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “Study on Thailand Distribution Grid Transformation for Supporting High Level of VRE Penetration” ภายใต้กรอบโครงการ Thai – German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (TGC-EMC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร #TGCEMC #PEA #SGtech #GIZ