ขอแสดงความยินดีกับ คุณภานุพล ไตรรัตน์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ คุณภานุพล ไตรรัตน์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย
  • รศ.ดร.ศักดา สมกุล (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  • ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  • ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)

🎉 Congratulations to Mr.PANUPON TRAIRAT 👏🏼 for successfully defending his PhD thesis examination in the Smart Grid Technology Program on May 9, 2024 to be honored by Assoc. Prof. Dr. Pisit Liutanakul as a Chair with the committee listed below;

  • Assoc. Prof. Dr. Sakda Somkun (Advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Pisit Maneechot (Internal Examiner)
  • Assist. Prof. Dr. Sahataya Thongsan (Internal Examiner)
  • Dr. Phatcharin Yaowarat (Internal Examiner)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่