ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกชัย พรรณวัลย์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกชัย พรรณวัลย์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุเทน คำน่าน เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย
  • รศ.ดร.ศักดา สมกุล (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  • ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  • ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
🎉 Congratulations to Mr.AKEKACHAI PANNAWAN 👏🏼  for successfully defending his PhD thesis examination in the Renewable Energy on May. 2, 2024 to be honored by Assoc. Prof. Dr. Uthen Khamnan as a Chair with the committee listed below;
  • Assoc. Prof. Dr. Sakda Somkun (Advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Tawat Suriwong (Internal Examiner)
  • Assist. Prof. Dr. Sahataya Thongsan (Internal Examiner)
  • Assist. Prof. Dr. Wisut Chamsa-ard (Internal Examiner)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่