รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผู้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และนางสาวิตรี เดชอัครา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เห็นควรให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี