ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ
Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย
  • ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
🎉 Congratulations to Mr. Naseef Mohamed 👏🏼 for successfully defending his master’s thesis on April 23, 2024 to be honored by Assoc. Prof. Dr. Suwit Kiravittaya as a Chair with the committee listed below;
  • Dr. Unchittha Prasatsap (Advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Prapita Thanarak (Co-advisor)
  • Assoc. Prof. Dr.-Ing. Nipon Ketjoy (Co-advisor)
  • Assist. Prof. Dr. Wisut Chamsa-ard (Internal Examiner)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่