ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องตอบสนองด้านโหลด ปี 2565– 2566 ภายใต้โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน อาจารย์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องตอบสนองด้านโหลด ปี 2565– 2566 ภายใต้โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร