ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
นำเสนอโดย รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ประธานหลักสูตรฯ