ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 19 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ SGtech