รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บรรยายและร่วมเสวนา ในโครงการประชุม “เสวนาวิชาการเครือข่ายและทิศทางเพื่อการเชื่อมโยง” จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด

วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บรรยายและร่วมเสวนา ในโครงการประชุม “เสวนาวิชาการเครือข่ายและทิศทางเพื่อการเชื่อมโยง” จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด ณ ห้องประชุม อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร