ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้เข้าดูงานระบบไมโครกริด ภายใต้โครงการ “งานศึกษาและทดลองระบบบริหารจัดการรักษาสมดุลของระบบจำหน่ายแรงดันต่ำเพื่อรองรับ Disruptive Technology (Balanced LV)”

วันที่ 26 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้เข้าดูงานระบบไมโครกริด ภายใต้โครงการ “งานศึกษาและทดลองระบบบริหารจัดการรักษาสมดุลของระบบจำหน่ายแรงดันต่ำเพื่อรองรับ Disruptive Technology (Balanced LV)” ของ กฟภ. โดยมี ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน และ ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย