ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในการสื่อสารองค์กรให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ทราบข้อมูลองค์กรผ่านกิจกรรม “Town Hall” ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

     วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้นำทีมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในการสื่อสารองค์กรให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ทราบข้อมูลองค์กร โดยผู้บริหารได้สื่อสารถึงข้อมูลสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ข้อมูลการเติบโตของวิทยาลัยฯ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จนได้สรุปเป็นวิสัยทัศน์ คือ Leadership in Renewable Energy and Smart Grid Technology Beneficial for Society มีพันธกิจ 3 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 10 ข้อ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารได้สื่อสารข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยมีการระบุกรอบระยะเวลา ระยะสั้น 1ปี และระยะยาว 4 ปี ปี 2566 ได้มีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุกเดือน โดยผู้บริหารได้สื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2566 ให้ทราบอีกครั้ง และรอบการดำเนินงานปี 2567 เข้าสู่ปีที่ 2 โดยในปีนี้ผู้บริหารได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์จากข้อมูลผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่าน
     นอกจากนี้ ยังสื่อสารให้ทราบว่าผู้บริหารได้พิจารณาถึง ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่วิทยาลัยฯ ยอมรับได้ ภัยคุกคาม รวมไปถึงสมรรถนะหลักของวิทยาลัยฯ เพื่อปรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดในปี 2567 โดยใช้ Core values, Quality of service และCustomer Centric เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อีกทั้ง ผู้บริหารยังได้สื่อสารการสร้าง Business Model ใหม่ของวิทยาลัยฯ ในส่วนของการนำแผนสู่การปฎิบัติ ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแผนปฎิบัติการพร้อมตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรและมีเป้าหมายในการสำเร็จร่วมกัน จากนั้นผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นที่อาจยังเข้าใจไม่ตรงกัน และได้สื่อสารข้อมูลช่องทางร้องทุกข์ให้ผู้เข้าร่วมทราบ
     ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ใช้ชื่อว่า “Town Hall” โดยจัดที่อาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี