รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”

     วันที่ 9 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” จัดโดย KonneXXi Learning