ขอแสดงความยินดีกับคุณปรีชา ชีวสันติกานต์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ
คุณปรีชา ชีวสันติกานต์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบควบแน่นภายใต้สภาวะสุญญากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระเหยของน้ำสำหรับการอบแห้ง” วันที่ 7 มีนาคม 2567
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย
  • รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
🎉 Congratulations to Mr. PREECHA CHEWASANTIKAN 👏🏼 for successfully defending his master’s thesis on “DEVELOPMENT OF VACUUM CONDENSATION SYSTEMS TO INCREASE WATER EVAPORATION EFFICIENCY FOR DEHYDRATED” on March 7, 2024 to be honored by Assist. Prof. Dr. Preecha Sriprapakarn as a Chair with the committee listed below;
  • Assoc. Prof. Dr. Pisit Maneechot (Advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Tawat Suriwong (Co-advisor)
  • Assist. Prof. Dr. Wisut Chamsa-ard (Internal Examiner)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่