ขอแสดงความยินดีกับคุณนิชาภา อ่ำเพียร นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ที่ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิชาภา อ่ำเพียร นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  • รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (กรรมการ)
  • ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล (กรรมการและเลขานุการ)
🎉 Congratulations to Ms. Nichapa Amphiar 👏🏼 for successfully defending her Master Thesis Proposal examination in the Smart City Management and Digital Innovation Program on Feb. 27, 2024 to be honored by the committee listed below;
  • Assoc.Prof.Dr.Pisit Maneechot (Chair)
  • Assoc.Prof.Dr.Prapita Thanarak (Committee)
  • Dr. Chakkrit Termritthikun (Committee and Secretary)
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่