รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof.Wang Hua, President of Kunming University of Science and Technology (KUST), China พร้อมคณะ

    วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เป็นเกียรติเข้าร่วมต้อนรับ Prof.Wang Hua, President of Kunming University of Science and Technology (KUST), China พร้อมด้วยคณะ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU โดยมีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซนเป็นเจ้าภาพข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร