รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรป.โท-เอก สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ. 2568 (หลักสูตรปรับปรุง)

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรป.โท-เอก สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ. 2568 (หลักสูตรปรับปรุง) ณ ห้องประชุม NDIR21 อาคาร NDIR วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี