ขอแสดงความยินดีกับคุณเอกสิทธิ์ วันสม นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกสิทธิ์ วันสม นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ร่วมด้วย
  • รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
🎉 Congratulations to Mr. AKASIT WANSOM 👏🏼 for successfully defending his PhD thesis examination in the Smart City Management and Digital Innovation Program on Feb. 13, 2024 to be honored by Assoc.Prof.Dr. Witchakorn Charusiri as a Chair with the committee listed below;
  • Assoc. Prof. Dr. Pisit Maneechot (Advisor)
  • Prof. Dr. Tharapong Vitidsant (Co-advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Prapita Thanarak (Co-advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Tawat Suriwong (Internal Examiner)
 
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่