รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ บรรยาย เรื่องการแปรรูปไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ของประเทศไทยในอนาคต : Future commercial bamboo processing in Thailand” ให้กับตัวแทนจากประเทศภูฏาน

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ บรรยาย เรื่องการแปรรูปไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ของประเทศไทยในอนาคต : Future commercial bamboo processing in Thailand” ให้กับตัวแทนจากประเทศภูฏาน