ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม “การถ่ายทอดและเชื่อมโยง KPIs/Datasets แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 กับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567

        วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม “การถ่ายทอดและเชื่อมโยง KPIs/Datasets แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 กับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่

https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร