ขอแสดงความยินดีกับคุณเต็มสิริ พรมพุก นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ
🎉 คุณเต็มสิริ พรมพุก 👏🏼 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  • รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการ)
  • รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (กรรมการและเลขานุการ)
🎉 Congratulations to Ms.Temsiri Prompook 👏🏼 for successfully defending her Master Thesis Proposal examination in the Smart Grid Technology Program on Feb. 7, 2024 to be honored by the committee listed below;
  • Assoc.Prof.Dr.Tawat Suriwong (Chair)
  • Assist.Prof.Dr.Wisut Chamsa-ard (Committee)
  • Assoc.Prof.Dr.-Ing.Nipon Ketjoy (Committee and Secretary)
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร