รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech ให้สัมภาษณ์ Vision Talk : รู้จัก Smart Grid เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทขึ้น ใน “วารสารรักษ์‘พลังงาน (E-Magazine) ปีที่ 17 ฉบับที่ 159 “Smart City การจัดการพลังงานในเมืองอัจฉริยะ”

         รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech ให้สัมภาษณ์ Vision Talk : รู้จัก Smart Grid เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทขึ้น ใน “วารสารรักษ์‘พลังงาน (E-Magazine) ปีที่ 17 ฉบับที่ 159 “ Smart City การจัดการพลังงานในเมืองอัจฉริยะ”
สามารถอ่านได้ที่

 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร