ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหัวข้อ “ What and Why Net Zero Energy” ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy)

     วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ได้สื่อสารกับบุคลากรในหัวข้อ “ What and Why Net Zero Energy” การดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy) ซึ่งเป็นสถานะที่ปริมาณการใช้พลังงานสมดุลกับพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด (Clean Renewable Energy)โดยปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในรอบหนึ่งปีเท่ากับหรือน้อยกว่าปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
     เหตุผลที่ให้ความสำคัญกับ Net Zero Energy เนื่องจากภาคส่วนพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHG) มากกว่าภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในหน่วยงาน และยังเหลือส่งให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร