ขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษณะ ยินดี นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทนได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “AN INTEROPERABILITY PLATFORM FOR PERSONAL ELECTRIC VEHICLE SERVICE IN CHIANG MAI PROVINCE”

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณะ ยินดี นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “AN INTEROPERABILITY PLATFORM FOR PERSONAL ELECTRIC VEHICLE SERVICE IN CHIANG MAI PROVINCE” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วย

  • รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  • รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  • ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
🎉 Congratulations to Mr. KRISANA YINDEE 👏🏼 for successfully defending his PhD thesis examination on “AN INTEROPERABILITY PLATFORM FOR PERSONAL ELECTRIC VEHICLE SERVICE IN CHIANG MAI PROVINCE” on Jan. 17, 2024 to be honored by Assist.Prof.Dr. Worajit Setthapun as a Chair with the committee listed below;
  • Assoc. Prof. Dr. Prapita Thanarak (Advisor)
  • Assoc. Prof. Dr.-ing. Nipon Ketjoy (Co-advisor)
  • Assoc. Prof. Dr. Tawat Suriwong (Internal Examiner)
  • Assist. Prof. Dr. Wisut Chamsa-ard (Internal Examiner)
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร