ประชุมทบทวนผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และหัวหน้างาน ได้ทบทวนผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร NDIR วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร