รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ให้ความรู้ผ่านรายการ Good Afternoon วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 เกิดในช่วงเอลนีโญ (El Nino) ที่คนพิษณุโลกต้องเจอ และปรากฎการณ์เอลนีโญ (El Nino) กับภัยสุขภาพ ภาครัฐกับชุมชนจะรับมืออย่างไร รวมถึงเวทีพลังงานกับการพึ่งพาตนเองของชุมชน สร้างบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรค

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ให้ความรู้ผ่านรายการ Good Afternoon วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 เกิดในช่วงเอลนีโญ (El Nino) ที่คนพิษณุโลกต้องเจอ และปรากฎการณ์เอลนีโญ (El Nino) กับภัยสุขภาพ ภาครัฐกับชุมชนจะรับมืออย่างไร รวมถึงเวทีพลังงานกับการพึ่งพาตนเองของชุมชน สร้างบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรค
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร