รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาราช 2 ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อการสื่อสารองค์กรที่ดี ณ ห้องประชุมมหาราช 2 ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร