ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรัฏฐ์ ถิรวิลาวัลย์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับตรวจจับหลุมบนพื้นถนน (Development of deep learning model for pothole detection)”

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ
🎉 คุณจิรัฏฐ์ ถิรวิลาวัลย์ 👏🏼 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับตรวจจับหลุมบนพื้นถนน (Development of deep learning model for pothole detection)”
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
• ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์ (ประธานกรรมการ)
• ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล (กรรมการ)
• รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ (กรรมการและเลขานุการ)

 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร