ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรม TeamTalk เพื่ออับเดตสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในปัจจุบัน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ให้บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรม TeamTalk เพื่ออับเดตสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในปัจจุบัน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ให้บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ เป้าหมายร่วมกันในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร