ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน อาจารย์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร