รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ “หลักการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ “หลักการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม เป็นวิทยากรให้ความรู้