ขอแสดงความยินดีกับคุณนิทัศน์ ใจซื่อ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “KEY SUCCESS FACTORS OF WASTE TO ENERGY (WTE) POWER PLANT IN THAILAND”

🧡 SGtech 🧡 ขอแสดงความยินดีกับ
คุณนิทัศน์ ใจซื่อ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “KEY SUCCESS FACTORS OF WASTE TO ENERGY (WTE) POWER PLANT IN THAILAND ”
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ร่วมด้วย
• รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
• ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
• รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
• ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน