รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
     นอกจากนี้ยังได้ร่วมชมการมอบรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ลอยกระทงยุคใหม่ ใส่ใจ 3R” ชมการแสดง Fashion Show ในชื่อชุด “ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ” และร่วมลอยกระทง บริเวณท่าน้ำหอพระเทพรัตน์ รวมไปถึงเดินเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยได้เชิญมาออกร้าน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอพระเทพรัตน์ และสวน Neresuan Boulevard (สวนหน้าลานสมเด็จฯ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม